BRANDING FROMTHE HEART

Imexpharm

Imexpharm was found in the land of Dong Thap province, over 40 yearsof establishment and development, the company is stillheadquartered in Cao Lanh city and retains the truest valuesof the Lotus land - Dong Thap Muoi.

Imexpharm

Imexpharm was found in the land of Dong Thap province, over 40 yearsof establishment and development, the company is stillheadquartered in Cao Lanh city and retains the truest valuesof the Lotus land - Dong Thap Muoi.
Project Info

Client: Imexpharm

Sector: Pharmaceuticals

Location: Vietnam

Time: 2019

Scope

Annua Report / Brand Photography

NEXT PROJECT
VSD cam kết sẽ tập trung các nguồn lực để nâng cao tiềm lực tài chính, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động theo Luật Chứng khoán năm 2019 làm nền tảng để “chuyển đổi mô hình – tạo đà bứt phá” từng bước trở thành một trong những tổ chức lưu ký bù trừ ngang tầm khu vực và thế giới.