EVN Genco3

Vững bước tương lai

Tổng Công ty Phát điện 3 trở thành đơn vị có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, hoạt động hiệu quả, bền vững, giữ vai trò trọng yếu đối với nền kinh tế đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, phấn đấu trở thành doanh nghiệp phát triển hàng đầu tại Việt Nam và khu vực ASEAN trong ứng dụng công nghệ năng lượng sạch, bảo đảm môi trường gắn liền với phát triển bền vững.

Phạm vi công việc

— Chụp hình doanh nghiệp
— Chiến lược nội dung báo cáo
— Thiết kế báo cáo theo thông điệp

“Vững bước tương lai” 

EVNGENCO 3 với mục tiêu trở thanh đơn vị sản xuất điện quy mô lớn, công nghệ hiện đại mang tầm vóc trong khu vực Asean bằng nỗ lực bà quyết tâm lớn nhất.

EVN Genco3

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.