BRANDING FROMTHE HEART

Vuông
Tròn

Tất cả cửa hàng của Vuông Tròn đều là sản phẩm tươi, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra Vuông Tròn mong muốn người dân dễ dàng tiếp cận thực phẩm đạt tiêu chuẩn như các loại thực phẩm xuất khẩu

Vuông
Tròn

Tất cả cửa hàng của Vuông Tròn đều là sản phẩm tươi, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra Vuông Tròn mong muốn người dân dễ dàng tiếp cận thực phẩm đạt tiêu chuẩn như các loại thực phẩm xuất khẩu
Thông tin dự án
Thách thức
Giải pháp đưa ra
NEXT PROJECT
Mì Quảng Cô Cô Cô with the desire to preserve the traditional culinary values of Quang Nam province. With the destiny to bring "Clean from the heart" dishes in a clean modern space, it will be your frequent destination.