SitePlus

Choose the right locations

Chúng tôi đặt nền móng đầu tiên cho hoạt động tư vấn chiến lược mặt bằng tại Việt Nam. Trong thời gian gần 10 phụ trách phát triển chuỗi cửa hàng cho các công ty đa quốc gia và cố vấn chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ và F&B như Thái Market, Pi Thái, Rau Má Mix, YB Spa…

Phạm vi công việc

— Thiết kế logo sáng tạo
— Thiết kế nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Đăng ký bảo hộ thương hiệu

SitePlus là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và triển khai mặt bằng kinh doanh. Với bề dày về sự uy tín đã đạt được, một bộ nhận diện mới cần cô đọng, nổi bật những giá trị cũ cũng như những sứ mệnh và tầm nhìn trong giai đoạn mới.

SitePlus
SitePlus
SitePlus
SitePlus
SitePlus
SitePlus

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.