Hamie Cosmetics

body cosmetics

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Tái nhận diện bao bì cũ
— Thiết kế kiểu dáng bao bì
— Sáng tạo KV sản phẩm

Xây dựng hệ thống nhận diện mới thương hiệu Hamie, đảm bảo tính đồng bộ nhận diện từ ấn phẩm truyền thông tới hệ thống sản phẩm.

Hamie Cosmetics
Hamie Cosmetics
Hamie Cosmetics
Hamie Cosmetics
Hamie Cosmetics
Hamie Cosmetics

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.