“Học viện kinh doanh”

“Luôn vì hôm nay từ 1963”

“Cho vụ mùa bội thu”

“Thiên đường nghỉ dưỡng”

“Investment Construction”

” Nâng tầm giá trị nông sản Việt”

“Năng lượng luôn chuyển động”

“Hướng tới khách hàng”